1. Svrha, opseg i korisnici

Očna optika Luna d.o.o. nastoji u svom poslovanju biti usklađen sa svim relevantnim zakonskim odredbama i propisima koji se odnose na osobne podatke u svim zemljama u kojima tvrtka posluje. Ovaj dokument određuje temeljne principe po kojima Očna optika Luna d.o.o. obrađuje osobne podatke kupaca, potrošača, dobavljača, poslovnih suradnika, zaposlenika i drugih te utvrđuje uloge i odgovornosti u svim odjelima tvrtke prilikom obrade osobnih podataka.
Ova politika se odnosi na Očnu optiku Luna d.o.o. i njezine poslovnice koje posluju s Europskim gospodarskim prostorom (EEA) ili obrađuju osobne podatke subjekata unutar EU.
Korisnici ovog dokumenta su svi zaposlenici na neodređeno ili određeno vrijeme, kao i svi ugovorni izvođači koje Očna optika Luna d.o.o. angažira.

 

2. Referentni zakoni i propisi

EU Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679 (EU GDPR Regulation 2016/679)
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)
Zakon o radu (NN 93/14, 127/17)
Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (93/14)
Politika informacijske sigurnosti
Politika zaštite osobnih podataka zaposlenika
Politika čuvanja podataka
Opis poslova Koordinatora za zaštitu podataka

 

3. Definicije

Definicije navedene u ovom dokumentu definira čl. 4. Opće uredbe o zaštiti podataka:
Osobni podaci: svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi;
Ispitanik: osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;

Osjetljivi osobni podaci: osobni podaci, koji su po svojoj naravi posebno osjetljive prirode u pogledu temeljnih prava i sloboda, zaslužuju posebnu zaštitu jer bi u okviru njihove obrade moglo doći do značajnih rizika za temeljna prava i slobode. Ti osobni podaci obuhvaćaju podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, genetičke podatke, biometrijske podatke pri obradi posebnim tehničkim sredstvima kojima se omogućuje jedinstvena identifikacija pojedinca, podatke koji se tiču zdravlja ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca;

Voditelj obrade: fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti ili drugo tijelo, koje samo ili zajedno s drugima, određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka;

Izvršitelj obrade: fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade;

Obrada: svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

Anonimizacija: nepovratno de identificirani osobni podaci na način da se osoba ne može identificirati u razumnom vremenu, troškovima ili tehnologijom, bilo od strane voditelja obrade ili neke druge osobe koja bi mogla identificirati tog pojedinca. Načela obrade osobnih podataka ne primjenjuju se na anonimizirane podatke;

Pseudonimizacija: obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pseudonimizacija smanjuje, ali ne eliminira u potpunosti povezivanje osobnih podataka s ispitanikom. Kako pseudonimizacija još uvijek predstavlja osobni podatak, obrada pseudonimiziranih podataka treba biti u skladu s načelima obrade osobnih podataka;

Prekogranična obrada osobnih podataka: obrada osobnih podataka koja se odvija u EU u kontekstu aktivnosti poslovnih nastana u više od jedne države članice voditelja obrade ili izvršitelja obrade, a voditelj obrade ili izvršitelj obrade ima poslovni nastan u više od jedne države članice; ili obrada osobnih podataka koja se odvija u EU u kontekstu aktivnosti jedinog poslovnog nastana voditelja obrade ili izvršitelja obrade, ali koja bitno utječe ili je izgledno da će bitno utjecati na ispitanike u više od jedne države članice;

Nadzorno tijelo: neovisno tijelo javne vlasti koje je osnovala država članica u skladu s čl. 51. Opće uredbe o zaštiti podataka;

Vodeće nadzorno tijelo: nadzorno tijelo prvenstveno nadležno za prekograničnu obradu podataka, primjerice kada ispitanik iskaže prigovor u vezi obrade osobnih podataka; nadležno je i za zaprimanje obavijesti o povredi osobnih podataka, o rizičnim radnjama u obradi, te ima punu ovlast u postupku usklađivanja s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka;

Lokalno nadzorno tijelo: bit će nadležno na svom državnom području i pratit će svaku lokalnu obradu podataka koja se tiče ispitanika ili obradama koje provodi EU ili ne-EU voditelj ili izvršitelj onda kada njihovi ciljani ispitanici borave na njegovom državnom području. Njihovi zadaci i ovlasti obuhvaćaju provođenje istraga i primjenu administrativnih mjera i kazni, promicanje javne svijesti o rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama i pravima u vezi s obradom osobnih podataka, kao i osiguravanje pristupa svim objektima voditelja ili izvršitelja, uključujući svu opremu i sredstva;

Glavni poslovni nastan voditelja obrade: što se tiče voditelja obrade s poslovnim nastanima u više od jedne države članice, mjesto njegove središnje uprave u EU, osim ako se odluke o svrhama i sredstvima obrade osobnih podataka donose u drugom poslovnom nastanu voditelja obrade u EU te je potonji poslovni nastan ovlašten provoditi takve odluke, u kojem se slučaju poslovni nastan u okviru kojeg se donose takve odluke treba smatrati glavnim poslovnim nastanom;

Glavni poslovni nastan izvršitelja obrade: što se tiče izvršitelja obrade s poslovnim nastanima u više od jedne države članice, mjesto njegove središnje uprave u EU, ili, ako izvršitelj obrade nema središnju upravu u EU, poslovni nastan izvršitelja obrade u kojem se odvijaju glavne aktivnosti obrade u kontekstu aktivnosti poslovnog nastana izvršitelja obrade u mjeri u kojoj izvršitelj obrade podliježe posebnim obvezama u skladu s ovom Uredbom;

Grupa poduzetnika obuhvaća poduzetnika u vladajućem položaju i njemu podređene poduzetnike;

 

4. Osnovna načela obrade osobnih podataka

Načela zaštite podataka definiraju glavne odgovornosti unutar organizacije koja raspolaže osobnim podacima. Čl. 5. st. 2. Opće uredbe o zaštiti podataka određuje da je “voditelj obrade odgovoran za usklađenost sa st. 1. te mora biti u mogućnosti isto i dokazati (pouzdanost).”

4.1. Zakonita, poštena i transparentna obrada
Osobni podaci u Očna optika Luna d.o.o. obrađuju se na zakonit, pošten i transparentan način u odnosu na ispitanika.

4.2. Ograničenje svrhe
Osobni podaci prikupljeni su u skladu sa zakonskim obavezama i legitimnim interesima Očne optike Luna d.o.o., te se ne smiju obrađivati na bilo koji način koji nije u skladu s tim svrhama.

4.3. Minimalna količina podataka
Osobni podaci odgovaraju i ograničeni su na temu koja je nužna za ispunjavanje svrhe obrade. Očna optika Luna d.o.o. prilikom definiranja svrhe obrade primjenjuje anonimizaciju i pseudonimizaciju osobnih podataka ako je moguće, kako bi se smanjio rizik za ispitanika.

4.4. Točnost
Osobni podaci su točni i prema potrebi se ažuriraju. Ukoliko se tijekom obrade pojave neki podaci koji nisu točni Očna optika Luna d.o.o. kao Voditelj obrade poduzima mjere kojima se ti podaci bez odlaganja brišu ili ispravljaju.

4.5. Ograničenje vremena pohrane
Osobni podaci moraju se držati samo onoliko koliko je potrebno u svrhe radi kojih se obrađuju. Rokovi i procedura čuvanja podataka definirani su u Politici čuvanja podataka Očne optike Luna d.o.o.

4.6. Nepovredivost i povjerljivost
Vodeći računa o tehnološkim dostignućima i ostalim raspoloživim sigurnosnim mjerama, troškovima implementacije i različitim vjerojatnostima ozbiljnog rizika po zaštitu podataka, Očna optika Luna d.o.o. je implementirala odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se obrada osobnih podataka odvijala na način koji pruža sigurnost osobnih podataka te između ostalog zaštitu od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog odavanja ili pristupa.

4.7. Pouzdanost
Očna optika Luna d.o.o. je ozbiljna tvrtka i u svakom je trenutku u stanju dokazati poštovanje načela koja su prethodno navedena.

 

5. Uspostavljanje sustava zaštite podataka u poslovanju

Kako bi dokazao usklađenost s načelima zaštite podataka, Očna optika Luna d.o.o. je uspostavila sustav zaštite podataka u svojim poslovnim aktivnostima.

5.1. Obavješćivanje ispitanika
Opća uredba o zaštiti podataka propisuje načine obavješćivanja i komunikacije s ispitanikom o njegovim osobnim podacima (čl. 12. i 13. te čl. 15. – 22.) te obavješćivanje o povredi podataka (čl. 34.).
Čl. 12. posebno traži da se obavješćivanje i komunikacija s ispitanikom mora provoditi na način da slijedi sljedeća pravila:
mora biti precizna, transparentna, nedvosmislena i lako razumljiva
komunicirana jasnim i jednostavnim jezikom
mora biti u pismenom obliku (elektronskom ili papirnatom)
gdje to ispitanik zatraži mora biti informiran i usmenim putem i
mora biti besplatna

5.2. Ispitanikov izbor i privola
Čl. 4. st. 11. propisuje da privola ispitanika mora biti slobodno dana, specifična, informirana i nedvosmislena te kojom on daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se odnose na njega.

5.3. Prikupljanje
Očna optika Luna d.o.o. prikuplja najmanje moguće količine osobnih podataka. Ako se osobni podaci prikupljaju od treće strane, direktor Očne optike Luna d.o.o. mora u pripremi i definiranju svrhe obrade osigurati da se prikupljanje vrši na zakonit način.

5.4. Korištenje, pohrana i uklanjanje
Svrha, metode, ograničenje pohrane i razdoblje zadržavanja osobnih podataka moraju biti sukladne s informacijama sadržanim u Izjavi o privatnosti. Očna optika Luna d.o.o. je u mogućnosti očuvati točnost, integritet, povjerljivost i relevantnost osobnih podataka temeljenih na svrhama obrada koje ima u svom poslovnom procesu. Odgovarajući sigurnosni mehanizmi čiji je cilj zaštita osobnih podataka koriste se radi sprečavanja krađe, povrede prava ili zlouporabe osobnih podataka. Direktor Očne optike Luna d.o.o. je nadležan za poštivanje zahtjeva navedenih u ovom poglavlju.

5.5. Otkrivanje trećim stranama
U slučajevima kada Očna optika Luna d.o.o. angažira isporučitelja treće strane ili poslovnog partnera za obradu osobnih podataka, direktor je dužan u suradnji s voditeljima odjela osigurati da Izvršitelj obrade poduzme sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka koje odgovaraju mogućim rizicima koji se mogu pojaviti tijekom obrade. U tu svrhu koristi se Upitnik o usklađenosti s Općom uredom o zaštiti podataka.
Očna optika Luna d.o.o. ugovorom definira i traži da isporučitelj ili poslovni partner osigura istu razinu zaštite podataka koja je zastupljena u poslovnom procesu Očne optike Luna d.o.o. Isporučitelj ili poslovni partner smije obrađivati osobne podatke jedino onda kada izvršava svoje ugovorne obveze prema Očnoj optici Luna d.o.o. ili po nalogu Očne optike Luna d.o.o. Kada Očna optika Luna d.o.o. obrađuje osobne podatke zajedno s neovisnom trećom stranom, izričito će specificirati svoje kao i odgovornosti treće strane, kroz odgovarajući ugovor ili bilo koji drugi pravno obvezujući dokument.

5.6. Prekogranični prijenos osobnih podataka
Prije prenošenja osobnih podataka izvan EU, Očna optika Luna d.o.o. primjenjuje adekvatne zaštitne mjere. Te se mjere definiraju kroz Ugovor o prijenosu podataka sukladno zahtjevu EU i ishođenjem odobrenja nadzornog tijela za zaštitu podataka.

5.7. Prava ispitanika na pristup podacima
Kada je u ulozi Voditelja obrade, direktor Očne optike Luna d.o.o. dužan je ispitanicima osigurati prihvatljiv mehanizam pristupa njihovim osobnim podacima. Ispitanicima je osigurano i ažuriranje, ispravljanje, brisanje ili prenošenje osobnih podataka ako je to primjenjivo ili propisano zakonom.

5.8. Prenosivost podataka
Ispitanici imaju pravo, na zahtjev, dobiti kopiju svojih podataka koje Očna optika Luna d.o.o. obrađuje, u strukturiranom formatu i te podatke besplatno prenijeti drugom voditelju obrade. Direktor Očne optike Luna d.o.o. je nadležan osigurati da se takvi zahtjevi procesiraju unutar 30 (trideset) dana, da nisu pretjerani i da ne utječu na prava zaštite osobnih podataka drugih pojedinaca.

5.9. Pravo na zaborav
Na zahtjev, ispitanici, klijenti ili kupci imaju pravo tražiti od Očne optike Luna d.o.o. brisanje svojih osobnih podataka. Kada je Očna optika Luna d.o.o. ujedno i voditelj obrade, direktor mora poduzeti potrebne radnje (uključujući tehničke mjere) kako bi informirao treće strane koje koriste ili obrađuju te podatke, o potrebi usklađivanja sa zahtjevom.

 

6. Smjernice za poštenu obradu podataka

Osobni podaci smiju se obrađivati samo ako su izričito odobreni od direktora Očne optike Luna d.o.o.
Očna optika Luna d.o.o. prilikom definiranja obrade mora odlučiti hoće li primijeniti Procjenu učinka zaštite podataka za svaku aktivnost obrade podataka sukladno Smjernicama za procjenu učinka zaštite podataka.

6.1. Obavijesti ispitanicima
Tijekom ili prije prikupljanja osobnih podataka za bilo koju vrstu obrade; uključujući i proizvode za prodaju, usluge ili marketinške aktivnosti; direktor Očne optike Luna d.o.o. je nadležan za propisno obavješćivanje ispitanika o sljedećem: vrsta osobnih podataka koja se prikuplja, svrha obrade, metode obrade, prava ispitanika u kontekstu vlastitih osobnih podataka, razdoblju čuvanja, mogućem međunarodnom prijenosu podataka, mogućem dijeljenju s trećim stranama i sigurnosnim mjerama Očne optike Luna d.o.o. o zaštiti osobnih podataka. Ove informacije nalaze se u Izjavi o privatnosti.
Očna optika Luna d.o.o. ovisno o aktivnosti obrade i kategorijama prikupljenih osobnih podataka kreira razne obavijesti koje se razlikuju prema samim procesima u sklopu obrade (npr. za slanje dopisa ili za otpremu robe).
Kada se osobni podaci dijele s trećoj stranom, direktor Očne optike Luna d.o.o. mora osigurati da su ispitanici o tome obaviješteni putem Izjave o privatnosti.
Kada se osobni podaci prenose u treću državu sukladno Politici prekograničnog prijenosa podataka, Očna optika Luna d.o.o. u Izjavi o privatnosti navodi jasno gdje i kojoj instituciji se osobni podaci prenose.
Kada se prikupljaju osjetljivi osobni podaci, Koordinator za zaštitu podataka Očne optike Luna d.o.o. dužan je osigurati da se u Izjavi o privatnosti izričito navede za koga se prikupljaju predmetni osjetljivi osobni podaci.

6.2. Pribavljanje privole
Kada se obrada osobnih podataka temelji na privoli ispitanika ili po nekoj drugoj zakonskoj osnovi, direktor Očne optike Luna d.o.o. dužan je osigurati adekvatno čuvanje evidencije predmetnih privola. Direktor Očne optike Luna d.o.o. je dužan omogućiti ispitaniku opcije za davanje privole te ga informirati i osigurati da se njegova privola (uvijek kada se koristi kao zakonska osnova za obradu) može povući u bilo kojem trenutku.
Kada se prikupljanje osobnih podataka odnosi na dijete ispod 16 godina, direktor Očne optike Luna d.o.o. dužan je osigurati roditeljsku privolu prije početka prikupljanja korištenjem Obrasca roditeljske privole.
U slučaju zahtjeva za ispravkom, dopunom ili uništavanjem evidencija osobnih podataka; direktor Očne optike Luna d.o.o. mora osigurati da se s takvim zahtjevima postupa u razumnom vremenskom roku. Direktor Očne optike Luna d.o.o. mora također osigurati da se svaki takav zahtjev zabilježi.
Osobni podaci u Očnoj optici Luna d.o.o. se procesuiraju samo u svrhe za koje se izvorno prikupljaju. U slučaju da Očna optika Luna d.o.o. želi obrađivati prikupljene osobne podatke u drugu svrhu, uvijek traži dozvolu svojih ispitanika jasnim i nedvosmislenim pisanim putem. Svaki takav zahtjev uključuje izvornu namjenu za koju su podaci prikupljani, kao i novu ili dodatnu svrhu (ili svrhe). Zahtjev također uključuje i razlog zbog kojeg je došlo do promjene svrhe. Koordinator za zaštitu podataka nadležan je za usklađivanje s pravilima iz ovog poglavlja.
Direktor Očne optike Luna d.o.o. osigurao je da su metode prikupljanja u skladu s relevantnim zakonom, dobrim poslovnim praksama i važećim sigurnosnim standardima.

 

7. Organizacija i odgovornosti

Odgovornost za pružanje primjerene obrade podataka leži na svakome tko radi za Očnu optiku Luna d.o.o. ili sa Očnom optikom Luna d.o.o., te ima pristup osobnim podacima koje Očna optika Luna d.o.o. obrađuje.
Glavna područja odgovornosti za obradu osobnih podataka nalaze se u sljedećim organizacijskim ulogama:
Uprava donosi odluke ili odobrava opće strategije Očne optike Luna d.o.o. za zaštitu osobnih podataka.
Koordinator za zaštitu podataka, odgovoran je za upravljanje programima za zaštitu podataka, te za razvoj i promoviranje politike zaštite osobnih podataka od njezinog prvog do zadnjeg elementa kao što je definirano u Opisu poslova Koordinatora za zaštitu podataka.
Direktor Očne optike Luna d.o.o. prati i analizira zakone o osobnim podacima, promjene regulative, kreira zahtjeve za usklađivanjem te pomaže poslovnim odjelima u postizanju ciljeva vezanih za osobne podatke.
Direktor Očne optike Luna d.o.o. nadležan je:
Osigurati da svi sustavi, servisi i oprema potrebna za pohranu podataka odgovaraju prihvatljivim sigurnosnim standardima.
Izvršavati redovne preglede i kontrole u svrhu kvalitetnog funkcioniranja hardwarea i softwarea.
Odobravanje svih izjava o zaštiti podataka priloženih korespondenciji putem e-mailova i pisama.
Odgovaranje na sve novinarske i druge medijske upite u vezi zaštite podataka.
Kada je to potrebno, suradnju sa Koordinatorom za zaštitu podataka kako bi se osiguralo da se u marketinškim inicijativama poštuju načela zaštite podataka.
Promicanje svijesti o zaštiti osobnih podataka kod svih zaposlenika.
Organiziranje obuke o Stupnju educiranosti i svijesti u zaštiti osobnih podataka za zaposlenike koji rade s osobnim podacima.
Kompletnu uslugu zaštite zaposlenikovih osobnih podataka. Mora osigurati da se osobni podaci zaposlenika obrađuju na temelju legitimnih i opravdanih poslovnih potreba poslodavca.
Direktor Očne optike Luna d.o.o. nadležan je za prosljeđivanje zaštite osobnih podataka prema dobavljačima, te promicanje stupnja svijesti dobavljača o zaštiti podataka, kao i za dostavu zahtjeva o osobnim podacima trećoj strani koju dobavljač koristi. Odjel nabave mora osigurati da Očna optika Luna d.o.o. zadržava pravo nadziranja dobavljača.

 

8. Smjernice za određivanje vodećeg nadzornog tijela

8.1. Potreba za određivanjem vodećeg nadzornog tijela
Odrediti koje nadzorno tijelo je vodeće potrebno je samo ukoliko Očna optika Luna d.o.o. intenzivno obavlja prekograničnu obradu osobnih podataka.
Prekogranično prenošenje osobnih podataka obavljat će se ako:
a) se obrada osobnih podataka provodi od strane poslovnica Očne optike Luna d.o.o. utemeljenih u državama članicama EU; ili
b) se obrada osobnih podataka odvija u jedinom poslovnom nastanu Očne optike Luna d.o.o. u EU, ali koja značajno utječe ili bi mogla značajno utjecati na ispitanike u više od jedne države članice EU.
Očna optika Luna d.o.o. ima središnjicu u Hrvatskoj pa aktivnosti obrade koje se tamo propisuju utječu samo na ispitanike u toj državi članici EU. Slijedom toga nema potrebe određivati vodeće nadzorno tijelo. Jedino nadležno tijelo za Očna optika Luna d.o.o. je Agencija za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske (AZOP).

8.2. Glavni poslovni nastan i vodeće nadzorno tijelo
8.2.1. Glavni poslovni nastan za voditelja obrade
Uprava Očne optike Luna d.o.o. za svoj poslovni nastan odredila je Zagreb, a nadležno nadzorno tijelo je AZOP.
Očna optika Luna d.o.o. ima sjedište u državi članici EU, a odluke vezane za prekograničnu obradu podataka donosi samo za nastan koji se nalazi u Republici Hrvatskoj.

8.2.2. Glavni poslovni nastan za izvršitelja obrade
Kada Očna optika Luna d.o.o. obavlja posao izvršitelja obrade, njegov poslovni nastan je u Zagrebu.

 

9. Procedura u slučaju povrede osobnih podataka

Kada Očna optika Luna d.o.o. posumnja ili sazna da je došlo do povrede osobnih podataka, direktor Očna optika Luna d.o.o. mora poduzeti internu istragu i pokrenuti korektivne mjere popravljanja štete. Ukoliko se utvrdi da postoje bilo kakvi rizici za prava i slobode ispitanika, Očna optika Luna d.o.o. mora bez odgađanja, a maksimalno u roku od 72 sata otkad je rizik ili incident uočen, obavijestiti nadzorno tijelo AZOP.

 

10. Revizija i pouzdanost

Direktor Očne optike Luna d.o.o. nadležan je za implementacije i nadzor provođenja ove Politike u svim odjelima tvrtke.
Nad svakim zaposlenikom koji prekrši ovu Politiku provest će se odgovarajući disciplinski postupak, a zaposlenik može kazneno odgovarati ukoliko je svojim ponašanjem prekršio zakon ili propise.

 

11. Usklađenost sa zakonima i propisima

Namjena ovog dokumenta je usklađivanje sa svim zakonima i propisima u mjestu glavnog poslovnog nastana u kojima je Očna optika Luna d.o.o. prisutan na tržištu. U slučaju bilo kakvog konflikta odredbi ovog dokumenta sa zakonima i propisima, uvijek se primjenjuju zakoni i propisi.

 

13. Valjanost i postupanje s dokumentima

Ovaj dokument vrijedi od 08.11.2019., zadnje ažuriran 14.05.2020.
Vlasnik ovog dokumenta je Očna optika Luna d.o.o., zastupana po direktoru koji ga provjerava i po potrebi, daje nalog za ažuriranje dokumenta najmanje jednom godišnje.